В този раздел може да се запознаете с основните документи на І ОУ "Свети княз Борис І" - град Варна. Тук ще намерите извадки от Правилника на училището, Училищният учебен план, графиците за консултации с ученици и с родители, графици за поправителните сесии и пропускателния режим на училището.

1. Правилник за дейността на училището
2. Годишен план на училището
3. План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 година
4. Правилник за пропускателния режим на училището.
5. Седмично разписание НЕ II срок.
6. Седмично разписание ПЕ II срок.
7. Форми на обучение
8. Стратегия за развитие на  Първо ОУ "Св.княз Борис І" за периода от 2023-2028 г.
9. План за действие към стратегията за периода 2023-2028 г. 
10. Достъп до информация

11. Защита на личните данни.
Администратор на лични данни е І Основно училище "Св. княз Борис І"
с адрес: гр. Варна, р-н "Вл. Варненчик", тел. 052 510 317, e-mail: info-403535@edu.mon.bg
Връзка с длъжностно лице по защита на данните - тел. 0877447653, e-mail: info-403535@edu.mon.bg
Работно време  от 8:00ч. до 16:00ч.
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

12. Бюджет  13. Политика за превенция на тормоза и насилието.
14. Политика за развитие на училищната общност.
15. Политика за утвърждаване на позитивната дисциплина.
16. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2024.
17. Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците.
18. Политика за изграждане на позитивен организационен климат.
19. Политика за прозрачност.
20. Етичен кодекс.
21. Мерки за повишаване качеството на образование.
22. Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.
Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и  в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: 23. Превенция на неприемливо поведение на ученици.
24. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище.
25. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
26. Вътрешни правила ЗЛПСПОИН.
27. Организация на учебния ден 2023-2024
28. Училищни учебни планове 2023-2024 г. 29.Графици 2023/2024 година 30. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците - 2022/2023
31. Правила за обедно хранене
32. Обучение в електронна среда 33. COVID 19 34. БДП 35. МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЯТА В I ОУ „СВ. КНЯЗ БОРИС I“ – ВАРНА в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.
36. Кратки правила за оказване на първа помощ. РУО - Варна и областна администрация Варна.