Работа по проект:
 • НП „Подкрепа за успех“
 • НП „Без свободен час“
 • „Подкрепа за успех“ по програма на МОН/ЕСФ
 • „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по програма на МОН/ЕСФ
 • НП „Подпомагане на ФВС в училище“
 • НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
 • НП „Равен достъп“
Проект "Твоят час"

Образование за утрешния ден:
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование по време на криза"
 •  Обща стойност на проекта: 109 562 541, 93 лв.
  Финансира се по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Дейност 1: Предоставяне на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
  Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  Дейност 4: Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
   
  Брой обучени:
  учители - 26
  родители - 75
  ученици - 81
   
  Брой получени материали :
  34 компютъра
  6 таблета
  1 шкаф
  Адрес в интернет: https://react.mon.bg
Подкрепа за успех.
Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"  2021-2022г.
 
На 10.06.2022г.  IОУ „Св. Княз Борис I“ и СУ „ Елин Пелин“ проведоха съвместни дейности по проект „Подкрепа за успех“. Групите по български език и литература участваха във викторината „Българиада“. Участниците отговаряха на въпроси, свързани с изучаваните литературни произведения – автори, цитати, герои. Участваха в забавните задачи по български правопис. Публиката се включваше активно в „Игра с публиката“.
Групите по математика проведоха състезанието „Раз, два, три – пресметни“. Учениците с желание решаваха забавни задачи, търсеха оригинални отговори.
По време на срещите бе създадена позитивна атмосфера, изпълнена със стремеж за доказване и удовлетворение от наученото.