Конкурс"Видях доброто"

В периода от 21.03.2022г. до 31.03.2022г. в I ОУ "Св. княз Борис I" се проведе конкурс за рисунка на тема: "Видях добро". Мероприятието е включено в плана за работа на Училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилието за учебната 2021-2022г. Учениците от I   до   VII клас твориха с голям ентусиазъм. Най-добрите творби бяха поместени във фоайето на училището.