Първо основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313, 510-317

e-mail: osnovno_1@abv.bg www.1ou-varna.com

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-07- 224

гр.Варна 17.03.2021 г.

 

На основание чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и

другите педагогически специалисти, заповед №РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, заповед № РД01-794/17.03.2021г на директора на РЗИ - Варна и

решение на Областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID – 19 на територията на област Варна от 17.03.2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Учениците от V клас се обучават в електронна среда от разстояние от 18.03.2021г до 26.03.2021г. включително.

2.В училищната сграда, учителите използват оборудваните работни места в учителската стая, компютърен кабинет 203, кабинет 223, стая 108, класните стаи на

паралелките и кабинетите по учебни предмети.

Обучението се осъществява чрез електронната платформа G Suite, приложения Classroom и Meet, по седмичното разписание на паралелката. Учебните часове започват в

8:00 часа и са с продължителност 30 минути.

Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директор УД Първолета Николова.

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на Първо основно училище «Свети княз Борис І» - гр. Варна