1.        От 11.11.2021г  учениците от Іа, Іб, Ів, ІІб, ІІІа, ІVа, ІVб преминават към присъствена форма на обучение.

   Учениците от тези паралелки със съгласие на родителите се подлагат  два пъти седмично на бърз антигенен тест или представят валидни документи за преболедуване или ваксина.

   Учениците от тези паралелки, чиито родители не са дали съгласие, се обучават синхронно в ОРЕС.

2. В ОРЕС се обучават всички ученици от ІІа клас и ІІІб клас.

3. Присъственото обучение в дните на изследване се осъществява при следната организация:

І - ІV клас                                                                         V - VІІ  клас

7:45 - 8:30 - изследване                                                       8:30 - 9:00 - 1 час

  8:30 - 9:05  - 1 час                                                               9:20 - 9:50 - 2 час

  9:20 - 9:55 - 2 час                                                               10:05 - 10:30 - 3 час

10:05 - 10:40 - 3 час                                                            10:50 - 11:20 - 4 час

10:50 - 11:25 - 4 час                                                             11:35 - 12:05 - 5 час

11:35 - 12:10 - 5 час                                                             12:20 - 12:50 - 6 час

12:20 - 12:55 - 6 час                                                             13:00 - 13:30 - 7 час

 

4. Изследването се извършва в първия присъствен ден и в четвъртък!