Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование по време на криза"
  •  Обща стойност на проекта: 109 562 541, 93 лв.
Финансира се по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дейност 1: Предоставяне на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4: Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
 
Брой обучени:
учители - 26
родители - 75
ученици - 81
 
Брой получени материали :
34 компютъра
6 таблета
1 шкаф
Адрес в интернет: https://react.mon.bg