1. Служебни бележки
Служебни бележки се издават в понеделник и вторник.
2. Седмично разписание 3. "СПОРТ" Община Варна
4. План за взаимодействието между училищната общност и родителите
5. Заявления 6. Правилник за пропускателния режим
7. Правила за обедно хранене
8. Графици 2022/2023
  • График за консултации на учениците по предмети IІ срок
  • График за консултации на родители и работа с училищна документация ІI срок
  • График за контролни и класни работи II срок
  • График по ГЗ
9. Информация и мерки за COVID 19 10. Процедура по медиация
11. Критерии за НП "Отново заедно"
Желаещите да участват в програмата, моля да подадат заявления в канцеларията.