1. Служебни бележки
Служебни бележки се издават в понеделник и вторник.

2. Седмично разписание 3. "СПОРТ" Община Варна
4. План за взаимодействието между училищната общност и родителите
5. Заявления 6. Правилник за пропускателния режим
7. Правила за обедно хранене
8. Графици 2023/2024 година 9. Информация и мерки за COVID 19 10. Процедура по медиация
11. Критерии за НП "Отново заедно"
Желаещите да участват в програмата, моля да подадат заявления в канцеларията.
12. Държавна агенция за закрила на детето.
13. Информация за прием в дуална система на обучение в 8 клас за учебната 2024/2025 година.